A+ R A-

與 BB 同睡的排位學問

列印
參考「嬰兒特輯」及「嬰兒護理」>>查看HealthNo1.com 更多新嬰兒文章

s177-bcc-01.gif (26326 bytes)

當 BB 較 年 長 一 點 時 , 很 多 父 母 都 喜 歡 與 BB 同 床 睡 , 加 上 冬 天 天 氣 凍 , 與 BB 一 起 睡 便 更 覺 溫 暖 。 那 麼 BB 、 媽 媽 同 爸 爸 睡 覺 時 的 排 位 是 怎 樣 的 呢 ? 不 同 的 睡 覺 位 置 , 對 BB 有 怎 樣 的 影 響 呢 ?


媽咪在中間的川字

三 個 人 睡 在 同 一 張 床 , 由 媽 媽 睡 在 BB 同 爸 爸 中 間 的 情 況 佔 大 多 數 。 點 解 呢 ? 其 中 一 個 原 因 是 因 為 爸 爸 在 睡 覺 時 通 常 會 比 較 粗 魯 , 媽 媽 睡 在 中 間 , 就 可 以 充 當 一 個 防 撞 欄 的 角 色 , 保 護 BB 。 加 上 當 BB 喊 的 時 候 , 大 多 數 都 是 由 媽 媽 照 顧 , 方 便 起 見 , 當 然 由 媽 媽 睡 在 BB 身 邊 啦 !

BB 睡在中間

雖 然 同 是 三 個 人 睡 在 一 齊 , 但 由 BB 睡 在 父 母 中 間 。 選 用 這 個 睡 覺 方 式 的 家 庭 為 數 甚 少 , 但 這 樣 的 睡 覺 方 式 , 是 最 容 易 令 BB 感 受 到 自 己 身 處 幸 福 的 環 境 當 中 的 。 因 為 這 可 以 令 B B 知 道 媽 媽 陪 住 自 己 之 外 , 亦 可 以 發 現 到 爸 爸 也 在 自 己 的 身 邊 , 對 於 爸 爸 同 BB 建 立 親 密 關 係 幫 助 好 大 。

若 BB 是家中排名第二 , 媽媽睡在兩個小孩的中間

若 果 大 兒 女 的 年 紀 仍 是 三 、 四 歲 左 右 , 好 多 時 都 會 和 父 母 同 床 睡 覺 的 。 但 要 媽 媽 同 時 照 顧 兩 個 小 孩 畢 竟 非 一 件 容 易 的 事 。 有 媽 媽 表 示 , B B 睡 覺 的 時 , 經 常 會 將 手 放 在 媽 媽 的 唇 邊 或 耳 邊 , 而 同 一 時 間 , 大 兒 子 又 會 撒 嬌 要 求 媽 媽 面 向 自 己 , 在 這 個 情 況 之 下 , 媽 媽 就 可 能 要 伸 手 輕 拍 大 孩 子 的 身 邊 作 為 安 撫 , 要 維 持 這 個 睡 姿 睡 覺 , 作 為 媽 媽 的 也 很 辛 苦 。

變形川字  ─ 將 BB 床放在父母床邊

為 了 在 BB 喊 的 時 候 可 以 馬 上 加 以 照 顧 , 好 多 家 庭 都 會 將 BB 床 放 近 父 母 床 邊 , 特 別 係 當 BB 年 紀 細 的 時 候 。 但 因 為 BB 經 常 會 響 熟 睡 的 情 況 下 因 種 種 的 原 因 喊 起 來 , 好 多 時 都 要 將 BB 由 BB 床 抱 出 來 , 久 而 久 之 , 父 母 都 會 因 為 覺 得 麻 煩 而 改 為 和 BB 同 床 睡 覺 。 更 有 媽 媽 表 示 , 家 中 的 BB 床 已 改 為 放 置 BB 的 物 品 了 。

/images/stories/bno1-signoff.png

Hits
廣告看板
今日健康 HealthNo1.com 更多資訊:
   BB  |  嬰兒  |  寶貝  |  寶寶  |  母乳  |  哺育  

相關資訊

廣告看板

Healthno1.com 今日健康

登入

廣告看板